OSALLISTU TUTKIMUKSEEN LAPSETTOMUUDEN PSYKOSOSIAALISISTA VAIKUTUKSISTA

    Hyvä tutkimukseen osallistuja

    Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Vaasan ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötäni lapsettomuuden psykososiaalisista vaikutuksista. Toivon saavani vastauksia parisuhteessa eläviltä miehiltä ja naisilta, joilla on ollut vähintään vuoden ajan omakohtaista kokemusta primaarisesta lapsettomuudesta ja joille lapsettomuus on edelleen ajankohtaista. Vastaajien tulisi myös olla vastaanottanut lapsettomuushoitoja kuluneen vuoden aikana.

    Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tahattomasta lapsettomuudesta heijastuvia psykososiaalisia vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja selvittää hoitohenkilökunnalta saadun tuen luonnetta. Opinnäytetyöstä on hyötyä lapsettomuuden parissa työskenteleville, joiden tulee löytää keinoja tukea lapsettomuudesta kärsiviä henkisesti ja parantaa heidän hyvinvointiaan. Mitä paremmin hoitajat ymmärtävät tahattoman lapsettomuuden vaikutuksia, sitä enemmän myös lapsettomuudesta kärsivät hyötyvät. Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella loka-marraskuun aikana ja tutkimus valmistuu keväällä 2018.

    Kiitos, että olette ilmaisseet vapaaehtoisuutenne tutkimukseen osallistumiselle. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi, eikä siitä voi päätellä henkilöllisyyttänne. Vastauksien käsittelyssä noudatetaan täydellistä luottamuksellisuutta. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten ja hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Muistutan kuitenkin, että Teillä on oikeus keskeyttää osallistumisenne tutkimukseen koska vain, mikäli niin tahdotte. Pyydän Teitä täyttämään kyselyn huolellisesti ja vastaamaan siihen 30.11.2017 mennessä. Mikäli teillä nousee kysymyksiä tutkimukseen liittyen, voitte lähettää sähköpostia alla näkyviin osoitteisiin.

     

    Yhteistyöterveisin

     

    Katja Holm                                                                                               Ohjaava opettaja Suvi Kallio

    Sairaanhoidon koulutusohjelma                                                          suvi.kallio@vamk.fi

     

    KYSELYYN PÄÄSET TÄSTÄ

    Posted in: