Simpukka på svenska

 • En pärla i en mussla?

  Ofrivillig barnlöshet berör allt fler människor. Till och med vart femte par är tvungna att konstatera att den önskade graviditeten inte har börjat efter ett års försök. Ändå känner sig många ensamma med sitt problem. Barnlösa sluter sig ofta om sin sorg, som en mussla i sitt skal. Den ofrivilliga barnlösheten skaver som ett sandkorn i musslans inre. Då tiden är rätt kan musselskalet öppnas, och inuti kan det finnas en pärla. På botten av havet är det kallt, mörkt och ensamt. Men där finns som tur är andra musslor. En del av dem är ännu stängda, några är försiktigt öppnade på glänt och en del har öppnat sig och avslöjat sin pärla.

  Barnlösheten som kris är annorlunda än andra kriser på så sätt att det ofta inte finns en klar början, och att hoppet och besvikelsen avlöser varandra om och om igen, som en bergochdalbana av uppförsbackar och nedförsbackar.

  Allihop har de känt sandkornet gräva inuti, men med stöd av varandra kan de lita på att skalet en dag öppnas och pärlan får visa sin skönhet. Med tillräcklig tid och tillräckligt mycket stöd kan pärlan bli till. I Simpukka tänker vi att pärlan kan vara att det länge efterlängtade barnet får komma till familjen, eller att man hittar en ny riktning och ny glädje i livet och bestämmer sig för att fortsätta ensam eller på tu man hand.

  Simpukka – finländsk förening för infertilitet – en förening för barnlösa

  Den riksomfattande patientföreningen Simpukka (simpukka = mussla/snäcka) grundades år 1988 för att erbjuda stöd och information för barnlösa. Många slags barnlösa hör till Simpukka-föreningen: det finns personer som oroar sig för att bli barnlösa, personer som får fertilitetsbehandlingar, de som funderar på adoption eller att bli fosterföräldrar, personer som lever ensamma eller på tu man hand, samt barnlösa med barn – med andra ord de som redan har fått barn genom till exempel fertilitetsbehandlingar eller adoption.

  Simpukka är den enda erfarenhetsbaserade expertorganisationen kring ofrivillig barnlöshet i Finland. Föreningens mål är att främja mående och ställning för ofrivilligt barnlösa och deras närmaste i vårt samhälle. Simpukka fungerar som intressebevakare för sin målgrupp, samt jobbar för att kunskap om och förståelse för ofrivillig barnlöshet ska öka i samhället. Utöver det producerar föreningen material kring barnlöshet.

 • PCOS ja lapsettomuus testimoniaali

    Kolla in vår Facebook-sida!
    Följ oss på Twitter!
    Vi är också på Instagram!
    Titta på våra videoklipp på Youtube!

Stöd och information

Simpukka-föreningen erbjuder sina medlemmar flera former av verksamhet:

 • publicerar medlemstidningen Simpukka (4 gånger/år) – den enda tidningen i Finland som koncentrerar sig enbart på barnlöshet
 • ger information om fertilitetsbehandlingar
 • arrangerar olika slags medlemsmöten, evenemang och föreläsningar om barnlöshet
 • koordinerar diskussionsgrupper (kamratstödsgrupper) som fungerar i olika delar av landet
 • tillhandahåller kamratstöd på internet och Facebook samt sprider information via andra sociala medier
 • arrangerar evenemanget De barnlösas dag (Lapsettomien lauantai) och deltar i arrangerandet av tillställningen Den tomma famnen

Simpukka-föreningen driver de barnlösas sak genom att sprida information, genom att försöka förbättra de barnlösas ställning i samhället och genom att aktivt ta del i diskussionen kring berörda frågor i samhällsdebatten. Simpukka-tidningen är en viktig kanal för information och kunskap.

Samarbete görs bl.a. med vårdpersonal, adoptionsorganisationer och terapeuter. Föreningen har ca 1 300 medlemmar. Simpukka kan hjälpa i att starta kamratstödsgrupper på orter där sådana inte ännu finns, eller att hitta enskilda personer eller par som kan finnas som stöd för den barnlösa. Föreningen ordnar också olika slag av medlemsträffar, t.ex. De barnlösas dag (Lapsettomien Lauantai) som ordnats sedan 1994, för att samla ofrivilligt barnlösa och öka medvetenheten om barnlöshet i samhället.

Vi, barnlösa?

Det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam. Man tror att det finns till och med 100 000 ofrivilligt barnlösa i Finland. Simpukka har till exempel ett forum där man kan tala om barnlöshet, både på finska och på svenska. Numera finns också svenskspråkiga stödgrupper på Facebook. Grupper som träffas fysiskt finns på olika håll i landet.

Infertilitet drabbar både kvinnor och män i lika stor omfattning. Som tumregel kan man säga att i ungefär 30 procent av fallen finns orsaken hos kvinnan och i 30 procent hos mannen. I återstående 30 procent finns en kombination av avvikelser hos båda parter. Hos 10 procent av alla par finner man aldrig en orsak som kan förklara infertiliteten.

Infertilitet kan behandlas med olika medicinska medel, men den emotionella krisen som barnlösheten ger upphov i blir ofta åsidosatt, trots att den ofta blir en väldigt stor del av den barnlösas liv och världsbild. Den barnlösa kan känna att omgivningen inte förstår djupet och inverkan som barnlösheten har. Omgivningens välmenade råd och uppmuntrande kommentarer ger upphov i ilska och känsla av att ha blivit sårad. De yrkesmänniskor som arbetar kring barnlöshet kan kännas kliniska och för avlägsna. Känslorna varierar mycket i de olika skedena av barnlöshetskrisen. Ofta uttrycker kvinnan och mannen sina känslor på olika sätt. Barnlösheten berör de mest privata områdena – sexualitet och fortplantning, och de är inte lätta ämnen att prata om.

Kvinnor och män behandlar infertilitet på olika sätt

Kvinnan är ofta mer social i sitt sorgearbete och kan gå igenom mer synligt starka känslor. Hon kan känns skuld, ilska, och undra varför just hon, just de, blir utsatta för detta. Kvinnan kan också känna rädsla för att bli ensam, och vara orolig för fertilitet och familjebildning. Hon behöver ofta en diskussionspartner, som framför allt finns där, lyssnar och förstår. Sorgen och desperationen kan också synas som slutenhet eller t.o.m. aggressivitet. Det kan vara mycket tungt att möta barn och familjer, vilket ibland leder till att det är lättare att isolera sig från socialt umgänge.

Män känner oftast samma känslor som kvinnorna. Han kan känna sig otillräcklig och t.o.m. mindre värd. Ofta är oron för partnern så stor att han stänger ute och gömmer sina egna känslor, för att inte belasta sin partner med dem. Det kan vara svårt att tala om de tunga ämnena. Många män försöker dölja sina känslor och bearbeta dem på egen hand. Sorgen och besvikelsen är ändå samma för båda, och båda behöver stöd.

Barnlöshet som kris

Barnlöshet är en kris – och som med andra kriser går bearbetningen och uppfattningen av barnlösheten i olika stadier. En del av upplevelsen delar vi med andra barnlösa, men samtidigt har var och en sin individuella upplevelse av den.

Barnlösheten som kris är annorlunda än andra kriser på så sätt att det ofta inte finns en klar början, och att hoppet och besvikelsen avlöser varandra om och om igen, som en bergochdalbana av uppförsbackar och nedförsbackar. Krisförloppet är därmed ingen rättfram bearbetning och fortskridning framåt. Att känna till de olika krisskedena är knappast till någon hjälp i sorgen, men det kan kanske ge den barnlösa någon tröst att veta att sorgeträsket inte fortgår för evigt. Att känna till krisskedena kan däremot hjälpa närstående att förstå och stöda den barnlösa.

Många får stöd och hjälp av att tala om krisen. Ge om att prata och analysera sina känslor högt kan man få en mer sammanhängande bild av situationen. Ofta räcker det att någon lyssnar – råd och guidning behövs sällan, och kan ofta kännas sårande. Många får stöd av att dela sin berättelse med andra barnlösa, och höra deras. Andra delar hellre med vänner och närstående. Även professionella samtal kan vara till stöd, och behövligt ibland.

Via Simpukka finns möjlighet till stöd, och information om andra former av stöd som finns att tillgå. Information om  Simpukkas arbete, stödformer, barnlöshet, fertilitetsvård m.m. finns på finska under de olika flikarna på sidan.

Kontakta oss

Johanna Repo, verksamhetsledare, tel. 040-4808 676

Satu Rautakallio-Hokkanen, förening sekreterare, tel. 0400-8448 23