Katso tästä Simpukan strategian 2023–2026 esitys.

Visio

Simpukka on valtakunnallisesti tunnistettu ja tunnustettu tahattoman lapsettomuuden inhimillinen asiantuntija.

Simpukka on yhdenvertaisesti kaikkien lapsettomuutta kokevien yhdistys, johon jokainen kokee kuuluvansa ja jossa tulee kohdatuksi ja tuetuksi. Me teemme työtä, jotta kaikilla lasta toivovilla on mahdollisuus lapsiperheellistyä, ja jotta jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko hänellä lasta tai ei.

Strategiakauden tavoitteet

 1. Tahatonta lapsettomuutta kokevat saavat tarvitsemaansa tukea ja tietoa oikea-aikaisesti.
 1. Simpukka on vahva vaikuttaja ja edunvalvoja. 
 1. Lapsiperheellistymisen mahdollisuudet ovat yhdenvertaiset.
 1. Simpukka on kokoaan suurempi inhimillinen asiantuntija.

Tahatonta lapsettomuutta kokevat saavat tarvitsemaansa tietoa ja tukea oikea-aikaisesti

“Lapsettomuus on kipeä aihe, josta vieläkin vaietaan. Lapsettomuus on tabu. Lapsettomuutta ei tunnisteta eikä ymmärretä yksilön ja yhteiskunnan tasolla.”

Tavoitteenamme on, että tabu lapsettomuudesta on murtunut suomalaisessa yhteiskunnassa, ja jokainen tahatonta lapsettomuutta kokeva tietää, mistä ja miten hakea tukea. Simpukan tuottama tieto ja tuki on saavutettavaa.

Tehtävämme Simpukassa on viestiä kohdennetusti yhdistyksestä ja tarjota oikea-aikaista vertaistukea. Tukea on tarjolla valtakunnallisesti ja monimuotoisesti: kasvokkain ja verkossa, myös anonyymisti.

 • Tarjoamme lapsettomuusasioissa yksilöllisesti vertaistukea, tietoa ja palveluohjausta matalalla kynnyksellä.
 • Viestintämme tuottaa tietoa lapsettomuuden moninaisista ilmenemismuodoista ja lapsettomuuskokemuksesta.
 • Huomioimme viestinnässä, teksteissä ja kuvissa kohderyhmämme monimuotoisuuden, jotta kaikki tahatonta lapsettomuutta kokevat tunnistavat itsensä Simpukan toiminnassa.
 • Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tabujen murtamiseen, jotta vaikea ja vaiettu asia tulee näkyväksi. 

Simpukka on vahva vaikuttaja ja edunvalvoja

“Simpukkaa ei tunneta tahattoman lapsettomuuden asiantuntijana.”

Tavoitteenamme on olla kaikkien tahattomasti lapsettomien äänitorvi yhteiskunnallisessa lapsettomuus- ja perhekeskustelussa, jotta eri perhemuodot otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluissa. 

Olemme tunnistettu ja tunnustettu tahattoman lapsettomuuden vakuuttava ja inhimillinen asiantuntija, tukija ja edunvalvoja. Relevantit tahot tunnistavat ja ymmärtävät tahattoman lapsettomuuden moninaisuuden sekä ovat tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä ensisijaisesti yhteydessä Simpukkaan. 

Tehtävämme on vaikuttaa tahattomasti lapsettomien asemaan ja hyvinvointiin yhteiskunnassa. Tuotamme tietoa ja teemme vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille. 

 • Osallistamme eri kohderyhmiämme vaikuttamistyöhön ja viestintään.
 • Julkaisemme aktiivisesti tietoa tahattomasta lapsettomuudesta ja Simpukan toiminnasta sosiaalisen median kanavissa ja olemme siellä näkyvä toimija.
 • Tuomme esiin tahatonta lapsettomuutta koskevia asioita ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lapsiperheellistymisen mahdollisuudet ovat yhdenvertaiset

“Lapsiperheellistyminen ei ole mahdollista kaikille sitä toivoville.” 

Tavoitteenamme on, että kaikilla lasta toivovilla on mahdollisuus lapsiperheellistyä, ja lapsiperheellistymisen esteitä puretaan. Ei-kaupallinen sijaissynnytys on sallittua, julkinen terveydenhoito kattaa hoidot tasapuolisesti, ja psykososiaalinen tuki on automaattinen osa hoitopolkua kaikissa lapsettomuuden hoidon vaiheissa. 

Tehtävämme on tuottaa tietoa tahattoman lapsettomuuden vaikutuksista yksilön ja yhteiskunnan tasolla: hyvinvointialueille, työnantajille ja poliittisille päättäjille sekä virkahenkilöille.

 • Tuotamme hyvinvointialueille tietoa hedelmöityshoitoresurssien tilasta ja niiden vaikutuksesta kohderyhmäämme sekä psykososiaalisen tuen tarpeesta ja merkityksestä lapsettomuushoitojen aikana.
 • Lisäämme hedelmällisyystietoisuutta yhteiskunnassa ja tuotamme tietoa eri lapsensaantimenetelmistä ja perheellistymisen muodoista.
 • Tuotamme tietoa ja opastamme työnantajia huomioimaan tahattomasti lapsettomat työelämässä, jotta työelämän ja lapsiperheellistymisen yhteensovittaminen mahdollistuu paremmin.
 • Seuraamme lainsäädännön kehitystä ja vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon, jotta ei-kaupallinen sijaissynnytys sallitaan ja psykososiaalisen tuen antaminen osana lapsettomuushoitoja kirjataan hedelmöityshoitolakiin.

Simpukka on kokoaan suurempi inhimillinen asiantuntija

“Järjestöjen resurssit pienentyvät. Simpukan henkilöstön ja hallituksen potentiaalia ja osaamista jää hyödyntämättä.”

Tavoitteenamme on, että lahjasoluperheisiin keskittyvän Helminauha-hankkeen toiminnasta tulee osa Simpukan vakiintunutta toimintaa. Vapaaehtoistoiminta on koordinoitua ja hyvin johdettua, ja vapaaehtoistoiminnan resurssit on turvattu. Panostamme jäsenhankintaan ja jäsenpysyvyyteen. Yhdistyksemme asiantuntijuus ja osaaminen tehdään näkyväksi ja sitä vahvistetaan. 

Tehtävämme on vahvistaa toimintamme rahoitus ja resurssit.

 • Turvaamme toimintamme rahoitusta kasvattamalla rahoituksen määrää ja hakemalla sitä useista eri rahoituslähteistä sekä kartoittamalla ja solmimalla yritys- ja järjestökumppanuuksia
 • Vahvistamme työntekijöiden ammatillista osaamista sekä kannustamme hallituksen jäseniä hyödyntämään omaa osaamistaan.
 • Haemme Helminauha-hankkeessa kehitetylle lahjasoluperheiden toiminnalle pysyvää (AK)-rahoitusta. Vuonna 2025 Helminauha-toiminnassa on kaksi vakituista työntekijää.

Lisätietoja

Piia Savio, toiminnanjohtaja, piia.savio@simpukka.info