Simpukan nimen etymologia: Toteutumaton lapsitoive voi saada lasta toivovan sulkeutumaan kuoreensa kuin simpukka. Ajan myötä ja tukea saatuaan simpukka voi avautua ja sen sisältä löytyä helmi. Helmi saattaa tarkoittaa esimerkiksi uusia suunnitelmia tai elämänsuunnan löytymistä.

Tahaton lapsettomuus on yleistä: Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Sen taustalla voi olla terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Tahaton lapsettomuus koskettaa nais-miespareja, naispareja ja miespareja sekä itsellisiä naisia ja miehiä. Tahaton lapsettomuus on usein yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä. 

Simpukka ry on tahattomasti lapsettomien yhteisö, joka edistää lapsettomien asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. Vuonna 1988 perustetun Simpukan tavoitteena on, että Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua ja tukea.

Simpukka tarjoaa kaikille avointa vertaistukea tahattoman lapsettomuuden kokemukseen kasvokkain ja verkossa. Lue vertaistuen muodoista Vertaistuki Simpukassa -sivulta.

Helminauha-hanke

Simpukan Helminauha-hanke tuottaa tietoa ja tukea lahjasolujen avulla lasta toivoville ja lapsen saaneille perheille, lahjasolutaustaisille henkilöille ja ammattilaisille. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta helminauha.info.

Tule mukaan!

Simpukan toiminta on kaikille avointa ja ilmaista. Tarjoamme verkkoluentoja, vertaistukea, viisi kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen sekä verkkosivuilta vapaasti ladattavia esitteitä tahattomasta lapsettomuudesta. Simpukalla on noin 1300 jäsentä, mutta toimintamme tavoittaa vuosittain useita tuhansia tahatonta lapsettomuutta kokevia, heidän läheisiään ja ammattilaisia.

Ota yhteyttä

Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.  Yhdistyksessä on seitsemän työntekijää. Simpukan toiminnanjohtajan Piia Savion ja muun henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta. 

Mediayhteistyö ja haastattelupyynnöt: hanna.parviainen@simpukka.info.

Simpukan hallitus 2022–2023

Simpukan puheenjohtajana toimii jyväskyläläinen Siru Lehto. Hallituksen jäseninä toimivat Riikka Jauhiainen, Elina Karppinen, Salli Moilanen, Anu Paavilainen, Niina Simanainen, Eero Varila, Riikka Viitala ja Pyry Young.   

Simpukka-lehti

Simpukka ry:n jäsenlehti Simpukka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2022 Simpukka ilmestyy maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Katso tästä Simpukka-lehden mediakortti.

Simpukka-lehti tarjoaa tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä henkilöhaastatteluja, kolumneja, tutkimustietoa, vaikuttamistyön kuulumisia ja vertaistukea. Saat lehden liittymällä Simpukan jäseneksi tai tilaamalla pelkän Simpukka-lehden vuosikerran.

Verkostot

Simpukka tekee yhteistyötä erityisesti sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toimintaan kuuluu tahattomasti lapsettomia ja jotka toimivat heidän hyvinvointinsa edistämiseksi.  

Simpukan yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Monimuotoiset perheet -verkosto, Väestöliitto ja Sateenkaariperheet ry. Kaikki yhteistyökumppanit löytyvät Yhteistyö-sivulta.

Rahoitus

Simpukan toimintaa rahoittaa muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lahjoita Simpukalle ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia! Varat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen psykososiaalisen tuen avulla sekä lapsettomuustietoisuuden edistämiseen. Varat käytetään esimerkiksi toteuttamalla luentotoimintaa ja kurssitoimintaa sekä tukemalla vertaistukiryhmiä. Varoilla myös tuotetaan materiaaleja ja koulutetaan ammattilaisia tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä. Lahjoita Simpukalle.