Tahaton lapsettomuus miehen kokemana

lähikuva miesoletetusta silmälaseissa. Vettä sataa ja silmälasien pintaa pitkin valuu pisaroita.

Miesten kokemukset tahattomasta lapsettomuudesta kuvataan aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa harmittavan usein sivulauseissa, naisten kokemusten kautta tai naisten kertomina. Kuvauksissa mies esitetään useimmiten naisen tukijana ja parisuhteen osapuolena. Lisäksi valtaosa tutkimuksista koskee edelleen naisia. Näin ollen miesten kokemusten sanoittaminen on jäänyt vähäiseksi. Lapsettomien yhdistys Simpukka halusi tätä taustaa vasten selvittää kyselytutkimuksen avulla suoraan miehiltä itseltään, miltä lapsettomuus heistä tuntui ja millainen kokemus oli heidän näkökulmastaan.

Aiempi tutkimus esittää miehen lapsettomuuden olevan yksi leimaavimmista terveysongelmista, joka voi saada miehet tuntemaan itsensä ulkopuolisiksi ja erilaisiksi suhteessa muihin. Myös miesten on siis osoitettu kärsivän tahattomasta lapsettomuudesta ja kokevan sen heikentävän elämänlaatuaan. Lisäksi aiempi tutkimus osoittaa miesten helposti pitävän lapsettomuuteen liittyviä vaikeita tunteitaan, kuten surua, häpeää ja pelkoa, itsellään. Miesten rooliin usein liitettävä vahvuus ja maskuliinisuus voivat johtaa tunteiden tukahduttamiseen ja puhumattomuuteen. Lisäksi moni kokee tehtäväkseen puolisonsa tukemisen, jolloin miehet voivat jäädä itse tuen tavoittamattomiin. Lapsettomuushoitojen osalta miesten tiedetään voivan kokea tulleensa eriarvoisesti kohdelluksi hoitojen keskittyessä naiseen. Tämä voi saada miehet tuntemaan olonsa hoitoprosessissa näkymättömiksi. Aiemman tutkimuksen mukaan miesten tapa puhua lapsettomuudesta on toisenlainen kuin naisilla. Tämänkin vuoksi miesten kokemuksia on tärkeää saada esiin ja sitä kautta lisätä ymmärrystä tahattomasta lapsettomuudesta heidän näkökulmastaan.

Simpukan keräämään kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan 81 miestä. Kysely osoitti miesten edelleen kokevan lapsettomuuden stigmana ja tabuna, josta ei ollut helppo puhua tai kertoa avoimesti. Kokemus kuvattiin elämänkriisinä ja monet toivat esiin lapsettomuuden olevan siihenastisen elämän vaikein asia, joka ulottui monelle elämänalueelle: pari- ja ystävyyssuhteisiin, töihin ja talouteen, elämäntapoihin ja elämän mielekkääksi kokemiseen. Tunteista suru oli kyselyssä eniten mainittu ja lisäksi miehet toivat esiin lapsettomuuden aiheuttamia häpeän, pelon ja näköalattomuuden tunteita. Moni toi esiin lähipiirin lapsiperheellistymisen onnistumiseen liittyviä kateuden ja katkeruuden tunteita sekä muiden ihmisten ymmärryksen puutetta.

Elämässäni ei ole koskaan ollut näin pitkää (tässä vaiheessa vajaa neljä vuotta) jaksoa yhtämittaista surua. Tämä on elämäni suurin kriisi.”

Lapsettomuuden kokemukseen liitettiin monia, vaikeiksi koettuja tunteita ja useimmat vastaajat toivat esiin mielialan vaihtelut, jotka kuormittivat miesten jokapäiväistä elämää. Ulkopuolisuuden tunteen, pettymyksen, turhautuneisuuden ja toivottomuuden lisäksi miehet pohtivat, mistä heitä rankaistiin ja kokivat, etteivät olleet ansainneet lapsettomuutta. Epävarmuus tulevaisuudesta ja sen näköalattomuus ahdistivat. Kyselyn mukaan monet ihmiset osasivat kohdata lapsettoman miehen myötätuntoisesti, mutta valitettavan usein kohtaamiseen liittyi ajattelemattomia kommentteja:

”… ainahan te voitte adoptoida.”

Tuhkamuna” / ”Tullaan talkooapuun”

Kysely osoitti lapsettomuuden tuoneen miesten parisuhteisiin sekä huonoja että hyviä seurauksia. Vastauksissa kerrottiin erilaisista parisuhteen haasteista; haluttomuudesta, vaikeista negatiivisista tunteista puolisoa kohtaan ja eritahtisuudesta lapsettomuuden kokemuksessa. Vastauksissa oli myös useita mainintoja eroon päättyneistä parisuhteista. Toisaalta kokemuksella osoitettiin olevan myös myönteisiä vaikutuksia: yli puolet vastaajista kertoi lapsettomuuden kokemuksen vahvistaneen parisuhdettaan ja pitävän puolisoaan tärkeimpänä tukijanaan.

Osaamme onneksi myös nauraa asialle. Huumori on pelastanut monta kertaa.”

Keskustelemme asiasta yhdessä ja itkemme toisillemme. Tuemme toisiamme ja luomme uskoa toisiimme.”

Kyselyn mukaan miehet olivat löytäneet myös positiivisia asioita lapsettomuuden kokemuksesta. Parisuhteen vahvistumisen lisäksi usea kertoi kokemuksen kasvattaneen heitä ihmisinä. Useampi kuin joka neljäs koki tulleensa empaattisemmaksi ja elämän tärkeysjärjestyksensä kirkastuneen. Lisäksi oli mainintoja tärkeiden ihmissuhteiden vahvistumisesta, itsetuntemuksen lisääntymisestä sekä elämäntapojen muuttumisesta terveellisemmiksi.

Miesten saama tuki koettiin kuitenkin riittämättömäksi. Erityisesti vertaistuki näyttäytyi vähäisenä: lähes kolme neljäsosaa vastaajista ei ollut esimerkiksi saanut vertaistukea. Heistä useampi kuin joka kolmas olisi kuitenkin kaivannut sitä. Ne jotka vertaistukea olivat saaneet, kuvasivat sitä merkittäväksi.

Sattumalta kuulin, että ystäväni kärsii samasta. Keskustelu ja vertaistuki on ensisijaisen tärkeää.”

Jutustelutuokiot Simpukka-ryhmässä tapaamisten merkeissä”

Terveydenhuolto- ja lapsettomuushoitohenkilöstön kohtaamista miehet pitivät parhaimmillaan huomioonottavana ja tasavertaisena, huonoimmillaan miehet kokonaan sivuuttavana. Moni kyselyyn osallistuneista miehistä koki ammattilaisten katsovan ja puhuvan hoitokäynneillä vain puolisolle. Vastauksissa korostui tarve tasapuoliseen kohteluun, aitoon kohtaamiseen sekä miestenkin osallistamiseen ja voinnin tiedusteluun.

Päästetty vaimon mukana eri toimenpiteisiin eikä ole jätetty ulkopuolelle. Ei kuitenkaan ole kysytty omasta jaksamisesta tai voinnista.”

Minua ei huomioitu tai tuettu mitenkään. Minä olin täysin ulkopuolinen ja ainoastaan siittäjä.”

Auttavaksi tämän kyselyaineiston perusteella miehet kokivat muiden läsnäolon, hiljaisuuden ja kuuntelun. Voinnin ja jaksamisen tiedustelu on tuntunut miehistä hyvältä. Auttaviksi asioiksi nostettiin puoliso, joista oli useampi maininta tuen ensisijaisena lähteenä. Muita mainintoja olivat ystävät ja läheiset, lemmikit, työ, liikunta ja muut harrastukset, matkustelu, kummi- ja sijaislapset, psyykkinen tuki sekä Simpukka.

Kysely vahvisti aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että miehet kärsivät tahattomasta lapsettomuudesta siinä missä naisetkin. Kaiken kaikkiaan kysely osoitti miesten kokevan tahattoman lapsettomuuden vaativana elämänkriisinä ja vaikeina tunteina, joka vaatii tasa-arvoisempaa huomioimista niin miesten läheisiltä, terveydenhuollon henkilöstöltä että koko yhteiskunnalta.

Tekstin kirjoitti Siru Lehto ja kyselyn toteutti Simpukka ry. Juttu on julkaistu aiemmin Simpukka-lehdessä 03/2020.

Avainsanat:

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit